Regulamin świadczenia usług dla pacjentów NZOZ Biomol-Med

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.) Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług za pośrednictwem:

  • Sklepu internetowego, wydzielonej części serwisu internetowego udostępnionego pod adresem sklep.biomol.pl (zwanej dalej Serwisem),

  • Infolinii +48 042 630-49-11 (zwaną dalej Infolinią),

przez Biomol-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Spółką).

1.2. Użytkownikiem Serwisu, zwanym dalej Użytkownikiem, jest osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3. Informacje o Spółce.

Firma: Biomol-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres siedziby: ul. Huta Jagodnica 41, 94-412 Łódź.

Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000136366

Kapitał zakładowy: 126 000,00 zł.

NIP 727-25-73-736, REGON 473083583.

Adres e-mail: biuro@biomol.pl.

2. Rejestracja w systemie

  1. Rejestracja oraz korzystanie ze Serwisu jest bezpłatne.

  2. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane przez Właściciela Serwisu dane osobowe.

  1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie podzielona jest na etapy:

 • Założenie konta;

 • Dodanie wybranej usługi do koszyka;

 • Opłacenie zamówienia;

 • Po poprawnej weryfikacji płatności na podany adres mailowy zostaje wysłany link do e-ankiety wraz z numerem badania i oświadczeniem Użytkownika;

 • Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do wypełnienia ankiety i wysłania próbki włosów wraz z oświadczeniem na adres NZOZ Biomol-Med Sp. z o.o , 94-412 Łódź, ul. Huta Jagodnica 41;

 • NZOZ Biomol-Med informuje Użytkownika mailowo o otrzymanej próbce i przewidywanym terminie realizacji.

3. Realizacja usług.

  1. NZOZ Biomol wykonuje badania próbek dostarczonych przez Pacjenta.

  2. NZOZ Biomol zapewnia instruktaż w zakresie prawidłowego pobierania próbek do badań. Szczegółowy opis http://biomol.pl/uslugi/

  3. Pełna informacja o usługach znajduję się na stronie internetowej NZOZ Biomol www.biomol.pl.

  4. Na życzenie klienta pracownicy udzielają takiej informacji telefonicznie.

  5. Badania realizowane są w terminie liczonym od dnia wpłynięcia do NZOZ Biomol wypełnionej ankiety, próbki włosów, kserokopii dowodu wpłaty:

 • 15 dni roboczych (Analiza Pierwiastkowa Włosów-Program Zdrowotny, Analiza 12 pierwiastków- Program Profilaktyczny, Diagnostyka Stanu Odżywienia, Program Diagnostyki Stanu Odżywienia);

 • 10 dni roboczych (pozostałe badania).

  1. NZOZ Biomol-Med informuje pacjentów mailowo o otrzymanej próbce i przewidywanym terminie realizacji jeżeli pacjent:

 • uzupełnił w ankiecie (imię, nazwisko, wiek, wagę, wzrost, adres wysyłki i/lub mailowy;

 • dołączył dowód wpłaty i uiścił opłatę zgodną z aktualnym cennikiem http://biomol.pl/cennik/;

 • przesłał próbkę zgodną z wymaganiami http://biomol.pl/uslugi/.

  1. W przypadku braku możliwości wykonania zleconych badań ze wzglądu na nadmierne obciążenie pracą, tymczasową niezdolność czy też brak możliwości technicznych, Klient informowany jest o potencjalnym terminie, w którym jego zlecenie będzie zrealizowane.

  2. Wszystkie rozbieżności między wymaganiami podanymi w umowie lub zamówieniu są wyjaśniane przed rozpoczęciem prac.

  3. Podwykonawstwo badań nie jest praktyką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Biomol-Med Sp. z o.o.

  4. Wszelkie zlecone przez Klienta i zaakceptowane przez Kierownika Laboratorium, badania wykonywane są przez personel laboratorium przy użyciu wyposażenia stanowiącego własność NZOZ Biomol.

  5. Przed przyjęciem zlecenia Zarząd NZOZ Biomol zawsze sprawdza czy ma niezbędne zasoby materialne i personalne do realizacji rozpatrywanych badań.

  6. Zapisy z przeglądu wymagań dotyczących wyrobu wpisywane są do historii badania w Intranecie. Dowodem na przeprowadzenie przeglądu wymagań dotyczących wyrobu jest zarejestrowanie badania w Intranecie.

  7. NZOZ Biomol prowadzi dokumentację dotyczącą określania poszczególnych cech charakterystycznych stosowanych metod badawczych.

 1. Zakres badań wykonywanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Biomol-Med Sp. z o.o. :

ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSÓW - Program Zdrowotny (od 3 roku życia)

Badane obiekty

Badana Cecha

Udokumentowana procedura badawcza

 • oznaczenie 29 pierwiastków we włosach,

 • opis typu metabolicznego i tendencje zdrowotne,

 • 2 programy suplementacyjne: wyrównawczy na 1-3 miesiące i profilaktyczny na 6 miesięcy,

 • dietę na 7 dni z przepisami

 • zalecenia aktywności fizycznej,

 • kalendarzyk do monitorowania samopoczucia i wagi;

 • wysyłkę wyniku w wersji papierowej pocztą i wersji elektronicznej na adres e-mail.

włosy

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

paznokcie

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSÓW - Program Analityczny

 • oznaczenie 29 pierwiastków we włosach,

 • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail
  (wysyłka wersji papierowej pocztą dodatkowo płatna 15 PLN).

włosy

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

paznokcie

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

ANALIZA 12 PIERWIASTKÓW - Program Profilaktyczny (od 3 roku życia)

 • oznaczenie 12 pierwiastków we włosach,

 • program suplementacyjny profilaktyczny na 3 miesięce,

 • wysyłkę wyniku w wersji papierowej pocztą i wersji elektronicznej na adres e-mail.

włosy

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se.

ICP-MS: Cr, Co, Hg, Pb, Ag.

PB-03

ANALIZA 12 PIERWIASTKÓW - Program Analityczny

 • oznaczenie 12 pierwiastków we włosach,

 • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail

włosy

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se.

ICP-MS: Cr, Co, Hg, Pb, Ag.

PB-03

ANALIZA MOCZU DOBOWEGO

 • oznaczenie 19 pierwiastków w moczu dobowym,

 • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail

mocz

ICP-OES: Ca, Na, P, K, Mg, B, Zn, Fe, Sr, Al, Cu

ICP-MS: Ni, V, Mo, Co, Pb, Cd, Cr, Mn

PB-04

ANALIZA PIERWIASTKÓW TOKSYCZNYCH

 • oznaczenie 5 pierwiastków toksycznych we włosach,

 • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail

włosy

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Al.;

ICP-MS: Hg, Pb, Cd, As

PB-05

ANALIZA WODY

 • oznaczenie 19 pierwiastków w wodzie,

 • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail

woda

zawartość pierwiastków

ICP-OES: Ca, Na, P, K, Mg, B, Zn, Fe, Sr, Al, Cu

ICP-MS: Ni, V, Mo, Co, Pb, Cd, Cr, Mn

PB-02

DODATKOWE USŁUGI

OPIS do Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Analitycznego (od 3 roku życia)

 • opis typu metabolicznego i tendencje zdrowotne,

 • 2 programy suplementacyjne: wyrównawczy na 1-3 miesiące i profilaktyczny na 6 miesięcy,

 • dietę na 7 dni z przepisami oraz zalecenia aktywności fizycznej,

 • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail

DIAGNOSTYKA STANU ODŻYWIENIA (od 18 roku życia).

Jest to badanie, które można zamówić po wykonaniu Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego. Należy je wykonać w ciągu 6 miesięcy
do 2 lat od otrzymania Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego
i zastosowania się do zaleceń suplementacyjnych oraz dietetycznych.
Badanie przeznaczone dla osób dorosłych (od 18 roku życia).

 • oznaczenie 29 pierwiastków we włosach,

 • porównanie z wcześniej wykonaną Analizą Pierwiastkową Włosów - Programem Zdrowotnym

 • opis typu metabolicznego,

 • program suplementacyjny profilaktyczny na 12 miesięcy,

 • dietę na 14 dni z przepisami oraz zalecenia aktywności fizycznej,

 • wysyłkę wyniku w wersji papierowej pocztą i wersji elektronicznej na adres e-mail.

PROGRAM DIAGNOSTYKI STANU ODŻYWIENIA (od 18 roku życia)

Zawiera wykonanie najpierw Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego i następnie w ciągu 6 miesięcy do 2 lat wykonanie Diagnostyki Stanu Odżywienia. Są to badania kupowane razem z płatnością z góry
przeznaczone dla jednej osoby i nazwane Programem Diagnostyki Stanu Odżywienia. W celu wykonania Programu należy dokonać płatności i skontaktować się z nami, aby otrzymać odpowiednie ankiety do badań.
Badanie przeznaczone dla osób dorosłych (od 18 roku życia).

DODATKOWY OPIS W INNYM JĘZYKU z wysyłką wersji papierowej pocztą (od 3 roku życia)

Dotyczy:

 • Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego - dostępny w językach: angielskim, niemieckim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim;

 • Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego (bez diety) - dostępny w językach: słowackim, francuskim, włoskim, rumuńskim, węgierskim;

 • Analizy 12 Pierwiastków - Programu Profilaktycznego - dostępny w językach: angielskim, niemieckim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim, słowackim, francuskim, włoskim, rumuńskim, węgierskim.

PONOWNE WYSŁANIE WYNIKU w wersji papierowej pocztą

Dotyczy:

 • Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego;

 • Diagnostyki Stanu Odżywienia;

 • Analizy 12 Pierwiastków - Programu Profilaktycznego;

 • wysłanie Opisu do Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Analitycznego.

 1. Dostarczenie usług

  1. NZOZ Biomol posiada kompletne wyposażenie administracyjne oraz pomiarowo-badawcze, niezbędne do prawidłowego przeprowadzania procesów z zakresu swojej działalności.

  1. Wyposażenie i jego oprogramowanie stosowane w NZOZ Biomol, używane do wykonywania procesów zapewnia wymaganą dokładność oraz spełnia wymagania zawarte w specyfikacjach dotyczących procesów.

  1. Opis badania stanowi know-how NZOZ Biomol, a jego poszczególne elementy zawiera opis punkt 4 niniejszego Regulaminu oraz biomol.pl/usługi/

  2. Zalecone w wyniku suplementy diety podawane są w nazwach systematycznych. Są one ogólnodostępne i bez trudu można się w nie zaopatrzyć w aptece, sklepach zielarskich czy w internecie. NZOZ Biomol-Med nie podaje nazw handlowych wskazanych preparatów, a tym samym nie promuje żadnej firmy dystrybuującej suplementy diety. Proponuje jednak zaopatrzenie się w preparaty naturalnego pochodzenia. Pacjent kupuje preparaty na własną odpowiedzialność, weryfikując ich składy u lekarza lub farmaceuty.

  3. Zalecona w wyniku dieta jest dietą optymalną dla typu metabolicznego i potrzeb organizmu pacjenta. Zadaniem tej diety jest wskazanie kierunku żywienia, jaki należy przyjąć, w celu osiągnięcia najlepszych efektów oraz wsparcia programu suplementacyjnego. Zalecona dieta metaboliczna nie uwzględnia dotychczasowych upodobań żywieniowych badanej osoby.

  4. Konsultacja wyniku jest bezpłatną, grzecznościową formą rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem Serwisu, nie wliczoną w koszt wykonania badania.

  5. Właściciel Serwisu informuje Użytkowników o możliwości porozmawiania i wyznacza termin (jeden dzień w tygodniu w wybranych godzinach) uprzedzając, że rozmowa :

 • jest jednorazowa;

 • odbywa się po podaniu przez Użytkownika numeru badania;

 • może dotyczyć wyłącznie suplementacji i diety wskazanych w wyniku (badania analityczne nie są konsultowane);

 • jest odnotowana w historii badania;

 • nie ma możliwości reklamacji konsultacji;

 • nie jest formą leczenia.

6. Odpowiedzialność i zastrzeżenia

  1. NZOZ Biomol administruje Serwisem.

  2. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby wszystkie udostępnione funkcjonalności Serwisu działały w sposób ciągły, bez zakłóceń.

  3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub udoskonalenia.

  4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • skutki udostępnienia Loginu, Hasła, niezależnie od tego czy osoby trzecie uzyskały dostęp do niniejszych informacji za zgodą Użytkownika czy też bez takiej zgody;

 • szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z niniejszym Regulaminem;

 • problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń, których Właściciel Serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych;

 • nagłe przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Właściciela.

 1. Polityka Prywatności / Polityka Bezpieczeństwa

 1. Właściciel Serwisudokłada wszelkich starań aby wszystkie dane Użytkowników były chronione przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

 2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

 3. Zabrania się kopiowania / wykorzystywania informacji dostępnych w Serwisie sklep.biomol.pl, www.biomol.pl bez zgody Właściciela.

 1. Administrator Serwisu

  1. Ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników zapewnia Właściciel Serwisu

  2. Ochrona danych osobowych Użytkowników zapewniona jest poprzez:

 • System szyfrowania transmisji danych ;

 • Login – adres mailowy Użytkownika;

 • Hasło - podawane przez Użytkownika podczas logowania do Serwisu;

  1. Właściciel Serwisu realizuje politykę prywatności i bezpieczeństwa danych w Serwisie wykorzystując:

 • logi systemowe zawierające informacje o datach, godzinach

 • bezpieczną transmisję danych z użyciem protokołu HTTPS;

 • szyfrowanie danych z użyciem protokołu SSL;

 • zabezpieczenie dostępu do danych osobowych Użytkownika poprzez Hasło;

 • środki techniczne i organizacyjne odpowiednie w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych udostępnianych w Serwisie.9. Użytkownik

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w Serwisie oraz poprawiania ich za pośrednictwem administratora.

  2. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści niezwiązanych z celami Serwisu, w szczególności treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz treści o charakterze reklamowym.

  3. Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, Hasło wybrane przez Użytkownika nie powinno być Hasłem tożsamym z Hasłem stosowanym w skrzynce e-mail Użytkownika oraz w innych serwisach, w których wymagane jest stosowanie hasła (np. forum internetowe, blog itp.).

  4. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że dostęp do jego konta ma osoba nieupoważniona, o zaistniałym problemie informuje Właściciela Serwisu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@biomol.pl

  5. Użytkownik może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania dotyczących go danych osobowych.

10. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu Użytkownik może zgłosić:.

 • podczas osobistej wizyty w NZOZ Biomol-Med.;

 • wysyłając reklamację pocztą na adres: NZOZ Biomol-Med., 94-412 Łódź, Huta Jagodnica 41;

 • wysyłając reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@biomol.pl

  1. Właściciel Serwisu zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z uzasadnieniem odmownego stanowiska. Odpowiedź na reklamację Właściciel Serwisu przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną, na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail.

  2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy/ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Seriwsu. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej.

11. Zmiany Regulaminu

  1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem sklep.biomol.pl/regulamin.

  2. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez wiadomość w Serwisie. O oczekującej wiadomości Użytkownik zostaje poinformowany na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.

  3. Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie.